Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Szukaj w tym dziale:

         Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2012
          Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
                                                        w Krasnymstawie z dnia 05 listopada 2012r.  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Krasnymstawie

 

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie.          

§ 2

 1. Ilekroć w „Regulaminie” jest mowa o:
  1. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie,
  2. Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie,
  3. Instrukcji kancelaryjnej – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
   i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67)

                                                       § 3
    Inspektorat działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243
  z 2010r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r.
  Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),
 4. Ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity Dz.U. z 2008r.
  Nr 227, poz. 1505 z późniejszymi zmianami),
 5. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

                                                       § 4

 1. Powiatowy Inspektor wykonuje zadania Nadzoru Budowlanego przy pomocy Inspektoratu wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, na obszarze powiatu krasnostawskiego.
 2. Siedzibą inspektoratu jest miasto Krasnystaw.
 3. Inspektorat powołany został na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668 ze zm.).

§ 5

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2. Powiatowy Inspektor kierując Inspektoratem:

- określa organizację oraz tryb pracy Inspektoratu,
- koordynuje działalność stanowisk pracy,
- zapewnia wykonywanie zadań nadzoru budowlanego na obszarze powiatu krasnostawskiego,
- organizuje kontrolę działania inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.

  3.   Powiatowy Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1)  działalnością inspekcyjną i kontrolną, polegającą na wykonywaniu inspekcji i kontroli             terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) postępowaniami administracyjnymi,
3) postępowaniami egzekucyjnymi,
4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
5) prawidłowym współdziałaniem z organami kontroli państwowej,
6) bezzwłocznym przesyłaniem organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa Budowlanego,
7) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
8) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
9) przestrzeganiem dyscypliny pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) terminową realizacją planów urlopów,
11) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 6
1.Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:      
1) zatwierdzenie planów inspekcji i kontroli oraz kontrola realizacji tych planów,
2) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
3) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
4) wyłączenie kontrolera z postępowania kontrolnego,
5)udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
6)udzielanie imiennych upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora
w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
7)występowanie do organów Samorządu Zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków, przyznawanie nagród i wyróżnień,
2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

§ 7
Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 ust.1, pkt. 1-8.

§ 8
1. Powiatowy Inspektor podpisuje:
1) decyzje administracyjne i postanowienia,
2) akty prawa wewnętrznego,
3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie,
4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej, posłów
i senatorów,
5) wystąpienia do sądów administracyjnych i powszechnych,
6) odpowiedzi na skargi i wnioski.

2. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora dokumenty wymienione w ust.1
z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt 2, podpisuje wskazany pracownik Inspektoratu zgodnie z zakresem imiennego upoważnienia udzielonego przez Powiatowego Inspektora.

§ 9
1. W skład Inspektoratu wchodzą stanowiska pracy:
1) Trzyosobowe stanowisko ds. inspekcji i orzecznictwa
2) Jednoosobowe stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych
3) Jednoosobowe stanowisko ds. księgowości i obsługi kadrowej – Główny księgowy
w wymiarze ½ etatu.

§ 10
1. Przy znakowaniu spraw i akt pracownicy Inspektoratu posługują się symbolem literowym „PINB” i następującym po nim znakiem sprawy np. PINB.7355.12.1.2012

§ 11
1.Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcyjno-kontrolnych należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
4) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
5) przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień oraz pism dla Powiatowego Inspektora.
6) prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji,
7) opracowywanie projektów planów inspekcji i kontroli,
8) sporządzanie sprawozdawczości (miesięcznej, kwartalnej półrocznej i rocznej),
9) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
10) prowadzenie postępowań związanych z przyjęciem obiektów do użytkowania,
11) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zakończenia budów i robót budowlanych,
12) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego,
13) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji, w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

2. Zasady planowania i sprawozdawczość:
1) Plany inspekcji i kontroli są określone w rocznym planie pracy Inspektoratu:
a) w terminie do 15 grudnia każdego roku pracownicy ds. inspekcyjno-kontrolnych przedkładają dla Powiatowego Inspektora, do zatwierdzenia plany inspekcji i kontroli na rok następny
b) w terminie do 15 grudnia każdego roku pracownicy ds. ds. inspekcyjno-kontrolnych przedkładają dla Powiatowego Inspektora, do zatwierdzenia realizację z rocznego planu pracy inspekcji i kontroli za rok bieżący.
2) Sprawozdania składa się w terminach określonych przez odpowiednie przepisy.

 
§ 12
Do zakresu stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa administracyjna
i organizacyjna Inspektoratu, w szczególności:

1)prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
2)zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
3)obsługa kancelarii,
4) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnych i ustawie Prawo budowlane,
5) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem bloczków mandatowych,
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 13
1.Do zakresu działania stanowiska ds. księgowości i obsługi kadrowej  Inspektoratu należy:
1) zorganizowanie sprawnej pracy stanowiska głównego księgowego,
2) prowadzenie akt osobowych pracowników,
3) przygotowywanie planu urlopów,
4) przygotowywanie dokumentów w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, dokonywania przeszeregowań i awansów pracowników,
5) prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych,
6) prowadzenie ewidencji księgowej,
7) obsługa kasowa i płacowa Inspektoratu,
8) planowanie i realizacja budżetu,
9) nadzór nad prawidłową realizacją planów budżetowych,
10) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej (miesięcznej, kwartalnej półrocznej
i rocznej),
11) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
12) prawidłowe i terminowe rozliczanie z organami skarbowymi i ZUS z należnych podatków i składek,
13) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, itp.,
14) nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
15) gospodarka sprzętowa,
16) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i rejestracją składników majątkowych  Inspektoratu,
17) prowadzenie spraw socjalno bytowych pracowników i ich rodzin,
18) prowadzenie ewidencji zarządzeń oraz zapoznawanie wszystkich pracowników z ich treścią (włącznie z zebraniem ich podpisów pod zarządzeniem),
19) wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Inspektora.

2.Do dnia 15 stycznia każdego roku główny księgowy przedstawia do zatwierdzenia dla Powiatowy Inspektora plan urlopów na rok bieżący.

 

§ 14
1. Pracownicy Inspektoratu wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający sprawną, prawidłową i terminową realizację powierzonych im zadań oraz ponoszą wyłączną odpowiedzialność za merytoryczną stronę prowadzonych spraw i formę opracowania,
2. Pracownicy Inspektoratu są obowiązani przestrzegać tajemnicy służbowej zgodnie
z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych oraz zobowiązani są zachować tajemnice informacji – zebranych w toku prowadzonych spraw,
3. Pracownicy Inspektoratu odpowiadają materialnie za powierzone im mienie,

§ 15
Dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe dla Inspektoratu parafuje oraz opatruje imienną pieczęcią służbową oraz datą – główny księgowy Inspektoratu.

§ 16
Umowy w imieniu Inspektoratu może zawierać tylko Powiatowy Inspektor.

§ 17
Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy dotyczące stosunku pracy, w tym w szczególności:

1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001r. Nr 86, poz. 953 ze zmianami)