Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Szukaj w tym dziale:

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7,8, art. 59 art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt.3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikające z art. 83 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane:

-przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, na rzecz innego podmiotu ( art. 40 ust. 2 ),
-przyjmowanie zawiadomień od inwestorów o zamierzonym terminu rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę ( art. 41 ust. 4 ),
-przyjmowanie zawiadomień od inwestorów w sprawie zmiany kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski ( art. 44 ust. 1 ),
-wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia ( art. 48, art. 49b ) ,
-prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji samowoli budowlanych (art.48 -51),
-przeprowadzanie kontroli robót budowlanych, wydawanie postanowień w sprawie wstrzymania robót budowlanych wykonywanych w sposób określony w art. 48 i 50
-wydawanie decyzji będących konsekwencją wstrzymania prowadzenia robót budowlanych ( art. 48, 49 i 51 )
-przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, na którą wymagane jest pozwolenie na budowę( art. 54, art. 57 ust. 4,7,8 )
-wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (art.55 i 59)
-przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy ( art. 59a - 59g ) ,
-wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, będącego w nieodpowiednim stanie technicznym( art. 62 ust. 3 ),
-przeprowadzanie kontroli w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i wydawanie stosownych decyzji w sprawie:
-usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym ( art. 66 )
-nakazania rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub nie wykończonego, nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia (art. 67 ust.1 i 3),
-nakazania opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego, przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawalenie (art. 68)
-prowadzenie postępowań dotyczących samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części( art. 71a )
-prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie przyczyn powstania katastrofy budowlanej( art. 74 , art. 75)

-wnioskowanie, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej budownictwie ( art. 97 ),
-egzekwowanie obowiązków, wynikających z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami ).